HP Officejet 5510 hjælp

background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

brugervejledning

background image
background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

background image

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2003
Alle rettigheder forbeholdes. Ingen
dele af dokumentet må fotokopieres,
reproduceres eller oversættes til et
andet sprog uden forudgående
skriftligt samtykke fra Hewlett-Packard
Company.
Dette produkt inkorporerer Adobes
PDF-teknologi, der omfatter en
implementering af LZW, der er givet i
licens under US-patent 4.558.302.

Dele heraf Copyright © 1989-2003
Palomar Software Inc. HP Officejet
5500 Series indeholder printerdriver-
teknologi, der er givet i licens fra
Palomar Software, Inc.
www.palomar.com
Copyright © 1999-2003 Apple
Computer, Inc.
Apple, Apple-logoet, Mac, Mac-
logoet, Macintosh og Mac OS er
varemærker tilhørende Apple
Computer, Inc., registreret i USA og
andre lande.
Publikationsnummer: Q3434-90168
Første udgave: juli 2003
Trykt i Tyskland.

Windows

®

, Windows NT

®

,

Windows Me

®

, Windows XP

®

og

Windows 2000

®

er amerikansk-

registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation.

Intel

®

og Pentium

®

er registrerede

varemærker tilhørende Intel
Corporation.

Bemærkninger

Oplysningerne i dette dokument kan
gøres til genstand for ændring uden
forudgående varsel. Ingen
oplysninger i dette dokument kan
udlægges som udtryk for nogen
forpligtelse fra Hewlett-Packard
Companys side.

Hewlett-Packard påtager sig
intet ansvar for eventuelle fejl,
som måtte forefindes i dette
dokument, ej heller gives der
hverken udtrykkelige eller
stiltiende garantier af nogen
art med hensyn til dette
materiale, herunder, men ikke
begrænset til stiltiende
garantier for salgbarhed og
egnethed til et bestemt formål.

Hewlett-Packard Company hæfter
ikke for tilfældige skader eller
følgeskader, der er opstået i
forbindelse med eller som resultat af
udformningen, ydelsen eller
anvendelsen af dette dokument og det
programmateriale, som det beskriver.
Bemærk! Lovgivningsmæssige
oplysninger findes i afsnittet om
tekniske oplysninger i denne
vejledning.

Mange steder er det ulovligt at
fremstille kopier af følgende
dokumenter. Søg juridisk rådgivning i
tvivlstilfælde.

Offentlige papirer eller
dokumenter

-

Pas

-

Immigrationspapirer

-

Indkaldelsespapirer

-

Identifikationsskilte, kort eller
distinktioner

Stempelmærker:

-

Frimærker

-

Rationeringsmærker

Checks eller veksler trukket på
offentlige myndigheder

Pengesedler, rejsechecks eller
postanvisninger

Depot- og indlånskvitteringer

Ophavsretligt beskyttede værker

Sikkerhedsoplysninger

Advarsel!

Udsæt ikke

dette produkt for regn
eller anden type fugt for
at undgå risiko for brand
eller stød.

Følg altid almindelige
sikkerhedsforskrifter, når dette produkt
benyttes, for at reducere risikoen for
personskade som følge af brand eller
elektrisk stød.

Advarsel!

Risiko for

elektrisk stød

1

Læs vejledningen på
installationsplakaten
omhyggeligt, så du forstår den.

2

Tilslut altid enheden til en
stikkontakt med jordforbindelse.
Kontakt en autoriseret elektriker i
tvivlstilfælde.

3

Overhold alle advarsler og
vejledninger, der er angivet på
produktet.

4

Træk stikket ud af kontakten,
inden enheden rengøres.

5

Undlad at installere eller bruge
dette produkt i nærheden af
vand, eller hvis du er våd.

6

Installer produktet på en stabil
overflade.

7

Installer produktet på en beskyttet
placering, hvor ingen kan træde
på eller snuble over ledningen,
og hvor ledningen ikke vil blive
beskadiget.

8

Se Fejlfinding i online Hjælp, hvis
produktet ikke fungerer korrekt.

9

Der er ingen indvendige dele,
der skal serviceres af operatøren.
Service må kun udføres af
kvalificeret servicepersonale.

10

Skal anvendes på et sted med
god ventilation.

Adobe og Acrobat-logoet
er enten registrerede
varemærker eller
varemærker tilhørende
Adobe Systems
Incorporated i USA og/
eller andre lande.

background image

v

indholdsfortegnelse

1 hp officejet oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

hurtigt overblik over hp officejet 5500 series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
oversigt over frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
menuoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
brug HP director-softwaren til at få mere ud af din hp officejet . . . . . . . . 4

2 ilægning af papir og originaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ilægning af originaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ilægning af papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ilægning af konvolutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ilægning af 10 x 15 cm fotopapir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
anbefalede papirtyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ilægning af andre papirtyper i inputbakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
angivelse af papirtype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
angivelse af papirstørrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
undgåelse af papirstop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 brug af kopifunktionerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
kopiering af et sort/hvidt dokument på to sider . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
fremstilling af en 10 x 15 cm kopi af et foto uden ramme . . . . . . . . . . 23
fremstilling af flere kopier af samme original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
kopiering af et 10 x 15 cm foto til fuldt sideformat . . . . . . . . . . . . . . 25
kopiering af et dokument i legal-format på letter-format . . . . . . . . . . . 27
kopiering af en udvisket original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
kopiering af et dokument, der er blevet sendt som fax flere gange . . . . 29
forstærkning af lyse områder på udskriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
sådan stoppes udskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4 anvendelse af scanningsfunktionerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

scanning af en original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
afbrydelse af scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5 brug af faxfunktionerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

afsendelse af en fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
modtagelse af en fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
angivelse af faxtitlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
indtastning af tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
udskrivning af rapporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
opsætning af kortnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
justering af opløsning og kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
angivelse af faxindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
udskrivning af faxer i hukommelsen igen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
sådan stoppes faxafsendelse/faxmodtagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

background image

indholdsfortegnelse

hp officejet 5500 series

vi

6 udskrivning fra pc'en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

udskrivning fra et program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
angivelse af udskriftsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
afbrydelse af et udskriftsjob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

7 bestilling af forbrugsvarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

bestilling af medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
bestilling af blækpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

8 vedligeholdelse af hp officejet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

rengøring af glaspladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
rengøring af lågets underside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
rengøring af enhedens overflade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
vedligeholdelse og udskiftning af blækpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
gendannelse af standardværdierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
angivelse af rullehastigheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
angivelse af promptforsinkelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
selvvedligeholdelseslyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

9 sådan får du support til hp officejet 5500 series . . . . . . . . . . . . . 73

support og andre oplysninger fra internettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
hp kundesupport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
forberedelse af hp officejet til forsendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
hp distributionscenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

10 garantioplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

varigheden af den begrænsede garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
garantiservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
opgradering af garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
returnering af din hp officejet til service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
begrænset global Hewlett-Packard-garantierklæring . . . . . . . . . . . . . .80

11 tekniske oplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

papirspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
faxspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
scanningsspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
fysiske specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
strømspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
miljøspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
miljøbeskyttelsesprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
lovgivningsmæssige bekendtgørelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

12 faxopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

afsendelse og modtagelse af faxmeddelelser fra en DSL-linje. . . . . . . . .95
afsendelse og modtagelse af faxmeddelelser med et
PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

background image

indholdsfortegnelse

brugervejledning

vii

13 opsætning og brug af hp instant share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

brug af hp instant share med fem nemme trin (Windows) . . . . . . . . . . 97
afsendelse af et foto eller billede med hp officejet (Macintosh) . . . . . . . 99
hvorfor skal jeg registrere mig hos hp instant share (Windows)? . . . . . 100

14 oplysninger om fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

fejlfinding ved installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
fejlfinding ved betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

background image

indholdsfortegnelse

hp officejet 5500 series

viii

background image

ix

hjælp

Denne brugervejledning indeholder oplysninger om brugen af HP Officejet og
hjælp til fejlfinding under installationen. Brugervejledningen indeholder også
oplysninger om, hvordan der bestilles ekstraudstyr og tilbehør, samt tekniske
specifikationer, support og garantioplysninger.

I tabellen nedenfor angives andre kilder, som du kan bruge til at få oplysninger
om HP Officejet.

hjælp

beskrivelse

Installationsplakat

Installationsplakaten indeholder en vejledning i installation og
konfiguration af HP Officejet. Kontroller, at du bruger den vejledning,
der passer til operativsystemet (Windows eller Macintosh).

HP foto- og
billedbehandlings-
program Hjælp

HP foto- og billedhandlingsprogram Hjælp indeholder detaljerede
oplysninger om brugen af softwaren til HP Officejet.

Windows-brugere

: Gå til HP Director, og klik på Hjælp.

Macintosh-brugere

: Gå til HP Director, klik på Help (hjælp), og klik

derefter på HP photo and imaging help (HP foto- og
billedhandlingsprogram Hjælp).

Hjælp til fejlfinding

Sådan får du vist oplysninger om fejlfinding:

Windows-brugere

: Klik på Hjælp i HP Director. Åbn bogen med

fejlfinding i HP foto- og billedhandlingsprogram Hjælp, og følg derefter
de angivne links til generel fejlfinding samt til specifik hjælp til fejlfinding
for HP Officejet. Fejlfinding er også tilgængelig via knappen Hjælp, der
vises i visse fejlmeddelelser og i kapitlet Fejlfinding i
brugervejledningen.

Macintosh-brugere

: Åbn Apple Help Viewer (Apple hjælpcenter), klik

HP photo and imaging troubleshooting

(fejlfinding i HP photo and

imaging), og klik derefter på

HP officejet 5500 series

.

Internethjælp og
teknisk support

Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp på HP's websted:

www.hp.com/support

Webstedet giver også svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ'er).

Readme-fil

Når du har installeret softwaren, kan du få adgang til en eventuel)
Readme-fil enten via cd-rom'en til HP Officejet 5500 Series eller
HP Officejet 5500 Series-programmappen. Readme-filen indeholder de
seneste oplysninger, der ikke vises i Brugervejledningen eller online
Hjælp.

Hjælp til dialogbokse
(kun Windows)

Windows

: Brug én af følgende fremgangsmåder til at finde oplysninger

om en specifik funktion:

Højreklik på funktionen

Vælg funktionen, og tryk på

F1

Vælg ? i øverste højre hjørne, og klik derefter på funktionen

background image

hp officejet 5500 series

x

background image

1

1

ov

er

si

g

t o

ver

h

p

o

ffice

je

t