HP Officejet 5510 Hjelp

background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

referansehåndbok

background image
background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

background image

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2003
Med enerett. Ingen del av dette
dokumentet kan fotokopieres,
reproduseres eller oversettes til et
annet språk uten at det foreligger
skriftlig forhåndstillatelse fra Hewlett-
Packard Company.
Dette produktet omfatter Adobes PDF-
teknologi, som inneholder en
implementering av LZW lisensiert i
henhold til U.S. Patent 4 558 302.

For enkelte deler: Copyright © 1989-
2003 Palomar Software Inc.
HP Officejet 5500 Series inkluderer
skriverdriverteknologi som er lisensiert
fra Palomar Software, Inc.
www.palomar.com
Copyright © 1999-2003 Apple
Computer, Inc.
Apple, Apple-logoen, Mac, Mac-
logoen, Macintosh og Mac OS er
varemerker som tilhører Apple
Computer, Inc., registrert i USA og
andre land.
Publikasjonsnummer: Q3434-90173
Første utgave: Juli 2003
Trykt i Tyskland.

Windows

®

, Windows NT

®

, Windows

ME

®

, Windows XP

®

og Windows

2000

®

er USA-registrerte varemerker

for Microsoft Corporation.

Intel

®

og Pentium

®

er registrerte

varemerker som tilhører Intel
Corporation.

merknad

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten varsel, og skal ikke
fortolkes som en forpliktelse for
Hewlett-Packard Company.

Hewlett-Packard påtar seg

intet ansvar for eventuelle feil i

dette dokumentet, og gir heller

ingen uttrykt eller

underforstått garanti av noe

slag angående dette

materialet, inkludert men ikke

begrenset til underforståtte

garantier om salgbarhet og

egnethet for bestemte formål.
Hewlett-Packard Company kan ikke
holdes ansvarlig for tilfeldige skader
eller følgeskader i forbindelse med
eller som resultat av utrustningen,
ytelsen eller bruken av dette
dokumentet og programmaterialet
som det beskriver.
Merk: Reguleringsinformasjon finnes
i delen Teknisk informasjon i denne
håndboken.

Mange steder er det ikke tillatt å ta
kopier av følgende dokumenter. Hvis
du er i tvil, bør du først spørre en jurist.

Offentlige dokumenter:

-

Pass

-

Immigrasjonspapirer

-

Vernepliktsbøker

-

Identifikasjonsskilt, -kort eller -
emblemer

Offentlige merker:

-

Frimerker

-

Matkuponger

Sjekker eller bankanvisninger som
belastes offentlige instanser

Pengesedler, reisesjekker eller
postanvisninger

Banksertifikater

Opphavsrettsbeskyttede verk

sikkerhetsinformasjon

Advarsel!

For å unngå

brann- eller støtskader
må du ikke utsette dette
produktet for regn eller
noen type fuktighet.

Følg alltid grunnleggende
sikkerhetsregler når du bruker dette
produktet, slik at du reduserer risikoen
for skader som skyldes brann eller
elektrisk støt.

Advarsel!

Mulig fare for

elektrisk støt

1

Les og vær sikker på at du har
forstått all informasjonen i
installeringsoversikten.

2

Bruk bare et jordet elektrisk uttak
når du kobler enheten til en
strømkilde. Hvis du ikke vet om
uttaket er jordet, bør du spørre en
kvalifisert elektriker.

3

Observer alle advarsler og
anvisninger som produktet er
merket med.

4

Trekk stikkontakten til produktet ut
av vegguttaket før du rengjør
produktet.

5

Ikke installer eller bruk dette
produktet i nærheten av vann
eller når du er våt.

6

Installer produktet slik at det står
stødig på et stabilt underlag.

7

Installer produktet på et beskyttet
sted der ingen kan tråkke på eller
snuble over ledningen, og der
ledningen ikke kan skades.

8

Hvis produktet ikke fungerer
normalt, bør du se under
Problemløsing i den elektroniske
hjelpen.

9

Ingen av delene inne i enheten
kan repareres av brukere.
Reparasjon bør bare foretas av
kvalifisert servicepersonell.

10

Sørg for god ventilasjon.

Adobe og Acrobat-logoen
er enten registrerte
varemerker eller
varemerker for Adobe
Systems Incorporated i
USA og/eller andre land.

background image

v

innhold

1 hp officejet oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

enheten hp officejet 5500 series ved første øyekast. . . . . . . . . . . . . . . . 1
oversikt over frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
menyoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
bruke hp dirigent-programvaren til å gjøre mer med hp officejet . . . . . . . 4

2 legge i originaler og papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

legge i originaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
legge i papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
legge i konvolutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
legge i 10 x 15 cm fotopapir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
anbefalt papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
legge andre papirtyper i innskuffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
angi papirtype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
angi papirstørrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
unngå fastkjørt papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 bruke kopifunksjonene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
kopiere et tosiders svart/hvitt-dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
lage en 10 x 15 cm kopi av et fotografi uten kantlinje . . . . . . . . . . . . 22
lage flere kopier av samme original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
kopiere et 10 x 15 cm fotografi på en helside . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
kopiere et dokument med legal-størrelse til letter-papir . . . . . . . . . . . . 26
kopiere en utvasket original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
kopiere et dokument som har vært fakset flere ganger . . . . . . . . . . . . 27
forbedre lyse områder på kopien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
stoppe kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4 bruke skannefunksjonene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

skanne en original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
stoppe skanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

5 bruke faksfunksjonene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

sende en faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
motta en faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
angi fakstopptekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
skrive inn tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
skrive ut rapporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
sette opp kortnumre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
definere oppløsning og kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
angi faksalternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
skrive ut fakser i minnet på ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
stoppe faksing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

background image

innhold

hp officejet 5500 series

vi

6 skrive ut fra datamaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

skrive ut fra et program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
angi utskriftsalternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
stoppe en utskriftsjobb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

7 bestille rekvisita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

bestille medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
bestille blekkpatroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

8 vedlikeholde hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

rengjøre glasset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
rengjøre dokumentstøtten på lokket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
rengjøre utsiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
arbeide med blekkpatroner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
gjenopprette fabrikkinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
angi rullehastigheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
angi forsinkelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
lyder for selvvedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

9 hp officejet 5500 seriesstøtte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

få støtte og annen informasjon via Internett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
hp kundestøtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
klargjøre hp officejet for transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
hps distribusjonssenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

10 garantiinformasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

varighet for begrenset garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
garantiservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
garantioppgraderinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
returnere hp officejet for service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
hewlett-packard begrenset internasjonal garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

11 teknisk informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

papirspesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
faksspesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
skannespesifikasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
fysiske spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
strømspesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
miljøspesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
miljøprogram for produktforvaltning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
reguleringsmerknader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

12 faksoppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

fakse fra en DSL-linje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
fakse med et PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje . . . . . . . . . . . . . . . . 94

background image

innhold

referansehåndbok

vii

13 installering og bruk av hp instant share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

fem enkle trinn for å bruke hp instant share (Windows) . . . . . . . . . . . . 95
sende et fotografi eller bilde ved hjelp av hp officejet (Macintosh) . . . . 97
hvorfor skal jeg registrere meg hos hp instant share (Windows)? . . . . . 98

14 problemløsingsinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

problemløsing ved installering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
problemløsing ved driftsproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

background image

innhold

hp officejet 5500 series

viii

background image

ix

få hjelp

Denne referansehåndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker
HP Officejet, og gir deg mer hjelp til problemløsing i forbindelse med
installeringen. Referansehåndboken inneholder også informasjon om hvordan du
bestiller rekvisita og tilbehør, tekniske spesifikasjoner, støtte og garantiinformasjon.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over andre kilder til informasjon om HP Officejet.

hjelp

beskrivelse

Installeringsoversikt

Installeringsoversikten inneholder veiledning om hvordan du installerer og
konfigurerer HP Officejet. Kontroller at du bruker de riktige instruksjonene
for operativsystemet (Windows eller Macintosh).

Hjelp til HP Foto og
bildebehandling

I hjelpen til HP Foto- og bildebehandling finner du detaljert informasjon
om bruk av programvaren for HP Officejet.

For Windows-brukere

: Gå til HP Dirigent og klikk på Hjelp.

For Macintosh-brukere

: Gå til HP Director og klikk på Help (Hjelp), og

klikk deretter på hp photo and imaging help (hjelp til hp foto og
bildebehandling).

Problemløsingshjelp

Slik får du tilgang til problemløsingsinformasjon:

For Windows-brukere

: I HP Dirigent klikker du på Hjelp. Åpne

Problemløsing-boken i Hjelp til HP foto og bildebehandling, og følg
koblingene til generell problemløsing eller til problemløsingsemner som er
mer spesifikke for HP Officejet. Problemløsing er også tilgjengelig via
Hjelp-knappen som vises i enkelte feilmeldinger, og i kapitlet om
problemløsing i referansehåndboken.

For Macintosh-brukere

: Åpne Apple Help Viewer, klikk på

hp photo and

imaging troubleshooting (feilsøking for HP Foto-og bildebehandling)

, og

klikk deretter på

hp officejet 5500 series

.

Hjelp og teknisk støtte
på Internett

Hvis du har Internett-tilgang, kan du få hjelp på HPs webområde på:

www.hp.com/support

Web-området inneholder også svar på ofte stilte spørsmål.

Viktig-fil

Når du har installert programvaren, får du tilgang til den eventuelle Viktig-
filen enten på HP Officejet 5500 Series CD-ROM-platen eller i
programmappen for HP Officejet 5500 Series. Viktig-filen inneholder den
seneste informasjonen som ikke kom med i referansehåndboken eller den
elektroniske hjelpen.

Hjelp til dialogbokser
(bare Windows)

For Windows

: Bruk én av følgende metoder til å finne informasjon om en

bestemt funksjon:

Høyreklikk på funksjonen

Velg funksjonen og trykk på

F1

Velg ? i øverste høyre hjørne, og klikk deretter på funksjonen

background image

hp officejet 5500 series

x

background image

1

1

ove
rsik

t ove
r h

p o

ffi

ce

jet