Pomoc usługi HP Officejet 5510

background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

drukowany

podrcznik

uytkownika

background image
background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

background image

 Copyright Hewlett-Packard
Company 2003
Wszelkie prawa zastrzeone. adna
cz!"ć niniejszego dokumentu nie
moe być kopiowana, powielana ani
tłumaczona na inny j!zyk bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
firmy Hewlett-Packard Company.
W niniejszym produkcie wykorzystano
technologi! PDF firmy Adobe,
zawieraj-c- implementacj! algorytmu
LZW licencjonowanego na mocy
patentu 4 558 302 Stanów
Zjednoczonych.

Niektóre elementy  1989-2003
Palomar Software Inc.
Oprogramowanie dla urz-dzenia
HP Officejet 5500 Series zawiera
technologi! sterownika drukarki na
licencji firmy Palomar Software, Inc.
www.palomar.com
Copyright  1999-2003 Apple
Computer, Inc.
Apple, logo Apple, Mac, logo Mac,
Macintosh oraz Mac OS s- znakami
towarowymi firmy Apple Computer,
Inc., zastrzeonymi w Stanach
Zjednoczonych oraz w innych
krajach.
Numer publikacji: Q3434-90174
Pierwsze wydanie: lipiec 2003
Wydrukowano w Niemczech.

Windows

>

, Windows NT

>

, Windows

ME

>

, Windows XP

>

, oraz Windows

2000

>

s- zastrzeonymi w USA

znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.

Intel

>

oraz Pentium

>

s- zastrzeonymi

znakami towarowymi firmy Intel
Corporation.

uwaga

Informacje zawarte w tym dokumencie
mog- ulec zmianie bez uprzedzenia
i nie naley ich traktować jako
zobowi-zania ze strony firmy Hewlett-
Packard Company.
Firma Hewlett-Packard nie
ponosi odpowiedzialnoci za
błdy w tym dokumencie ani
nie udziela jakiejkolwiek
gwarancji lub rkojmi
dotyczcej niniejszego
materiału, wyra onej wprost
bd! domniemanej, w tym
gwarancji wartoci handlowej
lub przydatnoci do
okrelonego celu.

Firma Hewlett-Packard Company nie
ponosi odpowiedzialno"ci za szkody
przypadkowe lub nast!pcze
zwi-zane z, lub powstałe w wyniku
rozprowadzania, rozpowszechniania
lub korzystania z niniejszego
dokumentu oraz opisanego w nim
produktu.
Uwaga: Informacje prawne mona
znaleCć w cz!"ci zawieraj-cej
informacje techniczne w niniejszej
instrukcji.

W wielu krajach niedozwolone jest
kopiowanie dokumentów
wymienionych poniej. W razie
w-tpliwo"ci naley skonsultować si!
z prawnikiem.

Pisma oraz dokumenty urz!dowe:

-

Paszporty

-

Dokumenty imigracyjne

-

Za"wiadczenia o słubie
wojskowej

-

Identyfikatory, karty lub
insygnia

Walory paDstwowe:

-

Znaczki pocztowe

-

Karty ywno"ciowe

Czeki lub weksle wystawione
przez agencje rz-dowe

Banknoty, czeki podróne lub
przekazy pieni!ne

Kwity depozytowe

Dzieła chronione prawem
autorskim

informacje dotyczce
bezpiecze stwa

Ostrzeenie!

Aby

unikn-ć poaru lub
poraenia pr-dem, nie
naley naraać tego
produktu na działanie
deszczu ani wilgoci.

Podczas korzystania z produktu
zawsze naley przestrzegać
podstawowych zasad
bezpieczeDstwa w celu zmniejszenia
ryzyka doznania obraeD na skutek
działania ognia lub poraenia
elektrycznego.

Ostrzeenie!

Ryzyko

poraenia pr-dem

1

Przeczytaj ze zrozumieniem
wszystkie instrukcje znajduj-ce
si! na plakacie instalacyjnym.

2

Podł-czaj urz-dzenie wył-cznie
do uziemionego gniazda
elektrycznego. Je"li nie wiesz,
czy gniazdo jest uziemione,
zapytaj wykwalifikowanego
elektryka.

3

Przestrzegaj wszystkich ostrzeeD
i zaleceD umieszczonych na
produkcie.

4

Przed czyszczeniem odł-cz
urz-dzenie od gniazda
sieciowego.

5

Nie umieszczaj produktu
w pobliu wody ani nie korzystaj
z niego mokrymi r!koma,
w mokrej odziey.

6

Umie"ć produkt na stabilnej
powierzchni.

7

Ustaw produkt w bezpiecznym
miejscu, aby przewód zasilania
nie był naraony na uszkodzenie
lub nadepni!cie ani nikt si! na
nim nie potkn-ł.

8

Je"li produkt nie działa
prawidłowo, zapoznaj si!
z pomoc- ekranow- dotycz-c-
rozwi-zywania problemów.

9

Wewn-trz urz-dzenia nie ma
adnych cz!"ci, które mog- być
naprawiane przez uytkownika.
Wykonywanie czynno"ci
serwisowych naley zlecać
wykwalifikowanemu
personelowi.

10

Korzystaj z urz-dzenia
w pomieszczeniu z dobr-
wentylacj-.

Logo Adobe oraz Acrobat
s- zarejestrowanymi
znakami towarowymi lub
znakami towarowymi
Adobe Systems
Incorporated w Stanach
Zjednoczonych oraz/lub
innych krajach.

background image

v

spis tre+ci

1 opis hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

urz-dzenie hp officejet 5500 series w pigułce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
opis panelu przedniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
opis menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
korzystanie z nawigatora hp - dodatkowe funkcje hp officejet . . . . . . . . 4

2 umieszczanie oryginałów i ładowanie papieru . . . . . . . . . . . . . 11

ładowanie oryginałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ładowanie papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ładowanie kopert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . 17
zalecane rodzaje papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ładowanie innych rodzajów papieru do podajnika . . . . . . . . . . . . . . 18
ustawianie rodzaju papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ustawianie rozmiaru papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
unikanie zakleszczeD papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3 korzystanie z funkcji kopiowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
kopiowanie dwustronicowego dokumentu czarno-białego . . . . . . . . . . 24
tworzenie kopii zdj!ć 10 x 15 cm bez marginesu . . . . . . . . . . . . . . . 25
tworzenie wielu kopii tego samego oryginału . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
kopiowanie zdj!cia 10 x 15 cm na cał- stron! . . . . . . . . . . . . . . . . 27
kopiowanie dokumentów formatu legal na papierze formatu letter . . . . 29
kopiowanie wyblakłych oryginałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
kopiowanie wielokrotnie faksowanego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . 30
zwi!kszanie wyrazisto"ci jasnych obszarów kopii . . . . . . . . . . . . . . . 31
zatrzymywanie kopiowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4 korzystanie z funkcji skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

skanowanie oryginału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
zatrzymywanie skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5 korzystanie z funkcji faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

wysyłanie faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
odbieranie faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ustawianie nagłówka faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
wprowadzanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
drukowanie raportów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ustawianie szybkiego wybierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
regulacja rozdzielczo"ci i kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ustawianie opcji faksowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ponowne drukowanie faksów znajduj-cych si! w pami!ci . . . . . . . . . 57
przerywanie operacji faksowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

background image

spis tre"ci

hp officejet 5500 series

vi

6 drukowanie z komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

drukowanie z aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
ustawianie opcji wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
zatrzymywanie zadania drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

7 zamawianie materiałów eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

zamawianie no"ników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
zamawianie pojemników z tuszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

8 konserwacja urzdzenia hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

czyszczenie szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
czyszczenie wewn!trznej cz!"ci pokrywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
czyszczenie obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
korzystanie z pojemników z tuszem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
przywracanie ustawieD fabrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ustawianie pr!dko"ci przewijania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ustawianie czasu opóCnienia monitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
odgłosy auto-konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

9 hp officejet 5500 series - pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

obsługa i informacje dost!pne w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
obsługa klientów firmy hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
przygotowanie urz-dzenia hp officejet do wysyłki . . . . . . . . . . . . . . .80
centrum dystrybucyjne firmy hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

10 informacje gwarancyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

okres ograniczonej gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
obsługa gwarancyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
informacje o rozszerzeniu gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
wysłanie urz-dzenia hp officejet do serwisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
ograniczona gwarancja hewlett-packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

11 informacje techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

dane dotycz-ce papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
parametry faksowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
parametry skanowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
parametry fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
parametry zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
"rodowisko eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
program ochrony "rodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
informacje o przepisach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

12 konfiguracja faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

w jaki sposób sprawdzić, czy instrukcje w tym rozdziale
dotycz- Ciebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
jak wybrać wła"ciw- konfiguracj! faksu dla biura . . . . . . . . . . . . . . . .98
wybierz przypadek konfiguracji faksu z tabeli. . . . . . . . . . . . . . . . . .100
przypadek A: oddzielna linia faksu (bez odbierania
poł-czeD głosowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

background image

spis tre"ci

drukowany podr!cznik uytkownika

vii

przypadek B: faksowanie z usług- dzwonienia dystynktywnego
na tej samej linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
przypadek C: współdzielona linia głosowa/faksowa . . . . . . . . . . . . 104
przypadek D: linia faksowa współdzielona z modemem (bez
odbierania poł-czeD głosowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
przypadek E: linia głosowa/faksowa współdzielona z modemem . . . 107
przypadek F: współdzielona linia głosowa/faksowa
z automatyczn- sekretark- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
przypadek G: linia głosowa/faksowa współdzielona z modemem
i automatyczn- sekretark-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
przypadek H: współdzielona linia głosowa/faksowa
z poczt- głosow- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
przypadek I: współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem
i poczt- głosow-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
faksowanie z linii DSL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

13 korzystanie i konfigurowanie hp instant share . . . . . . . . . . . . . 117

korzystanie z hp instant share w pi!ciu łatwych punktach (Windows) . . . .117
wysyłanie zdj!cia lub obrazu za pomoc- hp officejet (Macintosh) . . . 120
dlaczego warto zarejestrować si! za pomoc- hp instant
share (Windows)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

14 informacje na temat rozwizywania problemów . . . . . . . . . . . 123

rozwi-zywanie problemów z instalacj- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
rozwi-zywanie problemów wyst!puj-cych podczas korzystania . . . . 136

background image

spis tre"ci

hp officejet 5500 series

viii

background image

ix

uzyskiwanie pomocy

Niniejszy podr!cznik uytkownika zawiera informacje na temat korzystania
z urz-dzenia HP Officejet oraz dodatkow- pomoc w rozwi-zywaniu
problemów podczas procesu instalacji. Podr!cznik uytkownika zawiera take
informacje dotycz-ce zamawiania materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów,
parametrów technicznych, wsparcia technicznego oraz umowy gwarancyjnej.

W poniszej tabeli wymienione zostały dalsze Cródła informacji na temat
urz-dzenia HP Officejet.

pomoc

opis

Plakat instalacyjny

Plakat instalacyjny zawiera instrukcje dotycz-ce instalacji
i konfigurowania urz-dzenia HP Officejet. SprawdC, czy korzystasz
z instrukcji odpowiednich dla uywanego systemu operacyjnego
(Windows lub Macintosh).

Obrazy i fotografie
HP - Pomoc

Pomoc programu Obrazy i fotografie HP zawiera szczegółowe informacje
dotycz-ce korzystania z oprogramowania dla urz-dzenia HP Officejet.

W systemie Windows

: PrzejdC do Nawigatora HP i kliknij Pomoc.

W systemie Macintosh

: PrzejdC do modułu HP Director (Nawigator HP)

i kliknij Help (Pomoc), a nast!pnie kliknij hp photo & imaging help
(pomoc programu obrazy i fotografie hp).

Pomoc
w rozwi-zywaniu
problemów

Aby uzyskać dost!p do informacji o rozwi-zywaniu problemów:

W systemie Windows

: w Nawigatorze HP kliknij Pomoc. Otwórz zeszyt

Rozwi-zywanie problemów w pomocy programu Obrazy i fotografie HP,
a nast!pnie przejdC do tematów ogólnych zwi-zanych
z rozwi-zywaniem problemów oraz do Pomocy w rozwi-zywaniu
problemów, wła"ciwej dla urz-dzenia HP Officejet. Rozwi-zywanie
problemów jest równie dost!pne za pomoc- przycisku Pomoc, który
pojawia si! na niektórych komunikatach bł!dów oraz w rozdziale
Rozwi-zywanie problemów w drukowanym Podr!czniku uytkownika.

W systemie Macintosh

: Otwórz Przegl-dark! pomocy Apple, kliknij

rozwizywanie problemów dla obrazów i fotografii hp

, a nast!pnie

kliknij

hp officejet 5500 series

.

Pomoc i obsługa
techniczna
w Internecie

Posiadaj-c dost!p do Internetu, dodatkowe informacje mona uzyskać na
witrynie internetowej firmy HP pod adresem:

www.hp.com/support

Znajduj- si! tam równie odpowiedzi na cz!sto zadawane pytania.

Plik Readme

Po zainstalowaniu oprogramowania, plik Readme (je"li został doł-czony)
mona znaleCć na dysku CD-ROM HP Officejet 5500 Series, lub
w folderze programów o nazwie HP Officejet 5500 Series. Plik Readme
zawiera najbardziej aktualne informacje, których brak w Instrukcji
uytkownika oraz w pomocy ekranowej.

background image

hp officejet 5500 series

x

Pomoc dialogowa
(tylko dla systemu
Windows)

W systemie Windows

: Skorzystaj z jednego z nast!puj-cych sposobów

wyszukiwania informacji na temat danej funkcji:

Kliknij funkcj! prawym przyciskiem

Wybierz funkcj! i naci"nij

F1

Wybierz ? w prawym górnym rogu, a nast!pnie kliknij funkcj!

pomoc

opis

background image

1

1

hp o

fficejet opis