Pomocník služby HP Officejet 5510

background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

referenčná

príručka

background image
background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

background image

 Copyright Hewlett-Packard
Company 2003
Všetky práva vyhradené. Žiadna čast’
tohto dokumentu sa nesmie kopírovat’,
reprodukovat’ alebo prekladat’ do
iného jazyka bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti
Hewlett-Packard.
Tento výrobok obsahuje technológiu
PDF spoločnosti Adobe, ktorá
obsahuje implementáciu LZW,
licencovanú pod U.S. Patent
4,558,302.

Čiastočný copyright  1989-2003
Palomar Software Inc. Výrobok
HP Officejet 5500 Series obsahuje
technológiu ovládača tlačiarne,
licencovanú spoločnost’ou Palomar
Software, Inc., www.palomar.com.
Copyright  1999-2003 Apple
Computer, Inc.
Apple, logo Apple, Mac, logo Mac,
Macintosh a Mac OS sú ochranné
známky spoločnosti Apple Computer,
Inc., ktoré sú registrované v USA
a v iných krajinách.
Číslo publikácie: Q3434-90176
Prvé vydanie: Júl 2003
Vytlačené v Nemecku.

Windows

G

, Windows NT

G

, Windows

ME

G

, Windows XP

G

a Windows

2000

G

sú ochranné známky

spoločnosti Microsoft Corporation,
registrované v USA.

Intel

G

a Pentium

G

sú registrované

ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation.

upozornenie

Informácie, ktoré sa nachádzajú
v tomto dokumente, sa môžu bez
upozornenia zmenit’ a nesmú sa
interpretovat’ ako záväzok spoločnosti
Hewlett-Packard.
Spoločnost’ Hewlett-Packard
nenesie zodpovednost’ za
akékovek chyby, ktoré sa
môžu v tomto dokumente
objavit’, ani ohadom tohto
materiálu nedáva žiadne
záruky, či už vyjadrené alebo
predpokladané, vrátane, ale
nie s obmedzením na, záruky
predajnosti a vhodnosti na
daný účel.

Spoločnost’ Hewlett-Packard nie je
zodpovedná za náhodné alebo
následné škody, ktoré vzniknú
v súvislosti alebo na základe
poskytnutia, prevádzkovania alebo
používania tohto dokumentu
a programového vybavenia, ktoré
popisuje.
Poznámka: Informácie o súvisiacich
predpisoch je možné nájst’ v časti
technické informácie tejto príručky.

V mnohých krajinách nie je legálne
robit’ kópie nasledujúcich
dokumentov. Ak máte pochybnosti,
konzultujte najskôr s právnikom.

Vládne listiny alebo dokumenty:

-

pasy,

-

imigračné doklady,

-

doklady k povinnej vojenskej
službe,

-

identifikačné odznaky, karty
alebo odznaky hodnosti.

Úradné ceniny:

-

poštové známky,

-

potravinové lístky,

šeky alebo zmenky vládnych
agentúr,

bankovky, cestovné šeky alebo
peNažné poukážky,

vkladové certifikáty,

práce, chránené autorským
zákonom.

informácie o bezpečnosti

Varovanie!

Aby sa

zabránilo riziku vzniku
požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom,
nevystavujte tento
výrobok dažOu ani
vlhkosti.

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, dodržiavajte pri používaní
tohto výrobku vždy základné
bezpečnostné predpisy.

Varovanie!

Potenciálne

riziko úrazu elektrickým
prúdom.

1

Prečítajte si a oboznámte sa so
všetkými pokynmi, ktoré sú
uvedené na plagáte Inštalačný
plagát.

2

Pri pripojení na zdroj napájania
použite iba uzemnenú elektrickú
zásuvku. Ak neviete, či je zásuvka
uzemnená, dajte ju skontrolovat’
kvalifikovanému elektrikárovi.

3

Dodržiavajte všetky varovania
a pokyny, ktoré sú na výrobku
vyznačené.

4

Pred čistením odpojte tento
výrobok z elektrických zásuviek.

5

Neinštalujte tento výrobok ani ho
nepoužívajte v blízkosti vody,
alebo keO ste mokrí.

6

Inštalujte výrobok bezpečne na
stabilný povrch.

7

Inštalujte výrobok na chránenom
mieste, kde sa siet’ový kábel
nepoškodí - kde nikto nebude
môct’ naN stúpit’, ani nebude
popri Nom chodit’.

8

Ak výrobok nepracuje správne,
pozrite si online Pomocníka pri
riešení problémov.

9

Vnútri sa nenachádzajú žiadne
súčiastky, ktoré by mohla opravit’
obsluha. Servis zverte
kvalifikovanému personálu.

10

Výrobok používajte v dobre
vetranom priestore.

Logá Adobe a Acrobat sú
buO registrované
obchodné značky alebo
obchodné značky
spoločnosti Adobe
Systems Incorporated
v Spojených štátoch
a v iných krajinách.

background image

v

obsah

1 hp officejet preh'ad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

prvý pohPad na zariadenie hp officejet 5500 series . . . . . . . . . . . . . . . 1
prehPad funkcií predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
prehPad funkcií ponuky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
použitie softvéru hp director, aby ste mohli robit’ viac so
zariadením hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2zakladanie originálov a zakladanie papiera . . . . . . . . . . . . . . . 11

zakladanie originálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
zakladanie papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
zakladanie obálok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
zakladanie fotografického papiera vePkosti 10 x 15 cm
(4 x 6 palcov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
odporúčané papiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
zakladanie ostatných typov papiera do vstupného zásobníka . . . . . . . 19
nastavenie typu papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
nastavenie vePkosti papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
predchádzanie zaseknutiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3 použitie funkcií kopírovania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

prehPad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
kopírovanie dvojstránkového čiernobieleho dokumentu . . . . . . . . . . . . 26
vytváranie kópií bez rámčeka z fotografií vePkosti 10 x 15 cm
(4 x 6 palcov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
vytváranie viacerých kópií z toho istého originálu . . . . . . . . . . . . . . . 28
kopírovanie fotografie vePkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)
na celú stranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
kopírovanie dokumentov vePkosti legal na papier vePkosti letter . . . . . . 31
kopírovanie vyblednutého originálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
kopírovanie dokumentu, ktorý bol niekoPkokrát zaslaný faxom . . . . . . 32
zvýraznenie svetlých oblastí kópie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
zastavenie kopírovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4 použitie funkcií skenovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

skenovanie originálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
zastavenie skenovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5 použitie funkcií faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

odoslanie faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
príjem faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
nastavenie hlavičky faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
zadávanie textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
tlač protokolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

background image

obsah

hp officejet 5500 series

vi

nastavenie rýchleho vytáčania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
ovládanie rozlíšenia a kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
nastavenie možností faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
tlač faxov z pamäte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
zastavenie faxovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

6 tlač z počítača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

tlač zo softvérovej aplikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
nastavenie možností tlače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
zastavenie tlačovej úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

7 objednávanie spotrebného materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

objednávanie médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
objednávanie tlačových kaziet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

8 údržba zariadenia hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

čistenie skla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
čistenie vnútornej strany veka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
čistenie vonkajších častí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
práca s tlačovými kazetami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
obnovenie predvolených výrobných nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
nastavenie rýchlosti posuvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
nastavenie času oneskorenia výzvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
zvuky samoúdržby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

9 hp officejet 5500 series podpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

získanie podporných a iných informácií z Internetu . . . . . . . . . . . . . . .77
hp customer support (podpora zákazníkov hp) . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
príprava zariadenia hp officejet na prepravu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
hp distribution center (distribučné centrum hp) . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

10 informácie o záruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

rozsah obmedzenej záruky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
záručný servis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
rozšírenie záruky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
vrátenie zariadenia hp officejet na opravu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
vyhlásenie o obmedzenej globálnej záruke spoločnosti
hewlett-packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

11 technické informácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

špecifikácie papiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
špecifikácie faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
špecifikácie skenovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
fyzické špecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
špecifikácie napájania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
špecifikácie pracovného prostredia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
program environmentálneho dozoru výrobku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
vyhlášky regulačných orgánov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

background image

obsah

referenčná príručka

vii

12nastavenie faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

faxovanie z linky DSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
faxovanie s telefónnym systémom PBX alebo s linkou ISDN . . . . . . . . . 98

13 inštalácia a používanie programu hp instant share. . . . . . . . . . . 99

použitie programu hp instant share v piatich jednoduchých
krokoch (systém Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
odoslanie fotografie alebo obrázka pomocou zariadenia
hp officejet (systém Macintosh). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
prečo mám registrovat’ hp instant share (systém Windows)? . . . . . . . 103

14 informácie o riešení problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

riešenie problémov s inštaláciou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
riešenie prevádzkových problémov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

background image

obsah

hp officejet 5500 series

viii

background image

ix

h'adanie pomoci

Táto Referenčná príručka obsahuje informácie o používaní zariadenia
HP Officejet a ponúka doplnkovú pomoc pri odstraNovaní problémov,
súvisiacich s inštaláciou. Referenčná príručka obsahuje aj informácie o tom, ako
objednávat’ spotrebný materiál a príslušenstvo, tiež technické špecifikácie,
informácie o podpore a o záruke.

Nižšie uvedená tabuPka ponúka zoznam doplnkových zdrojov informácií
k zariadeniu HP Officejet.

pomocník

popis

Inštalačný plagát

Na inštalačnom plagáte nájdete pokyny na inštaláciu a konfiguráciu
zariadenia HP Officejet. Ubezpečte sa, že používate správne pokyny
podPa operačného systému počítača (Windows alebo Macintosh).

HP Photo & Imaging
Help (Pomocník
aplikácie HP Photo &
Imaging)

Funkcia HP Photo & Imaging Help (Pomocník aplikácie HP Photo &
Imaging) poskytuje podrobné informácie o používaní softvéru pre
zariadenie HP Officejet.

Pre používate'ov systému Windows

: v aplikácii HP Director kliknite na

Help (Pomocník).

Pre používate'ov systému Macintosh

: v aplikácii HP Director kliknite na

Help (Pomocník) a potom na hp photo and imaging help (Pomocník
aplikácie hp photo and imaging).

Pomocník pri riešení
problémov

Prístup k informáciám o riešení problémov:

Pre používate'ov systému Windows

: v aplikácii HP Director kliknite na

Help (Pomocník). V aplilkácii HP Photo & Imaging Help (Pomocník HP
Photo & Imaging) otvorte knihu Troubleshooting (Riešenie problémov),
potom sa riaOte väzbami na všeobecné riešenie problémov ako aj
väzbami na pomocníka aplikácie Troubleshooting, ktorý je špecifický pre
vaše zariadenie HP Officejet. Troubleshooting (Riešenie problémov) je
k dispozícii aj po stlačení tlačidla Help (Pomocník), ktoré sa objaví na
niektorých chybových správach a v kapitole Riešenie problémov
Referenčnej príručky.

Pre používate'ov systému Macintosh

: Otvorte aplikáciu Apple Help

Viewer (Prehliadač pomocníka), kliknite na

hp photo and imaging

troubleshooting

(riešenie problémov aplikácie hp photo and imaging)

a potom na

hp officejet 5500 series

.

Pomoc a technická
podpora na Internete

Ak máte prístup na Internet, pomoc môžete získat’ z webovej stránky
spoločnosti HP:

www.hp.com/support

Webová stránka tiež poskytuje odpovede na často kladené otázky.

background image

hp officejet 5500 series

x

Súbor Readme

Po inštalácii softvéru máte prístup k súboru Readme (ak existuje) buO na
disku CD-ROM HP Officejet 5500 series alebo v programovom priečinku
HP Officejet 5500 series. Súbor Readme obsahuje najnovšie informácie,
ktoré sa nevyskytujú v Referenčnej príručke ani v online pomocníkovi.

Pomocník
v dialógovom okne
(len systém Windows)

Pre používate'ov systému Windows

: Použite jeden z nasledujúcich

spôsobov vyhPadania informácií o konkrétnej funkcii:

Kliknite pravým tlačidlom na danú funkciu

Vyberte funkciu a stlačte tlačidlo

F1

Vyberte ? v pravom hornom rohu a kliknite na funkciu

pomocník

popis

background image

1

1

hp
o

ffi

cej

et

p

re

h'

ad