วิธีใช้ HP Officejet 5510

background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

คูมืออางอิง

background image
background image

hp officejet 5500 series

all-in-one

background image

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2003

สงวนลิขสิทธิ์ หามมิใหผูใดถายสําเนา

จัดพิมพขึ้นใหม หรือแปลเปนภาษาอื่น

ไมวาสวนใดของเอกสารนี้ โดยไมได

รับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร

จาก

Hewlett-Packard Company

ผลิตภัณฑนี้มีเทคโนโลยี

PDF

ของ

Adobe

ที่มีการปฏิบัติงานของ

LZW

ซึ่งไดรับอนุญาตภายใต

U.S. Patent

4,558,302

ลิขสิทธิ์สวนหนึ่ง

© 1989-2003

Palomar Software Inc. HP Officejet
5500 Series

มีเทคโนโลยีไดรเวอร

เครื่องพิมพที่ไดรับอนุญาตจาก

Palomar

Software, Inc. www.palomar.com

ลิขสิทธิ์

© 1999-2003

ของ

Apple

Computer, Inc.

Apple,

โลโก

Apple, Mac,

โลโก

Mac,

Macintosh,

และ

Mac OS

เปนเครื่อง

หมายการคาของ

Apple Computer, Inc.,

ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศอื่นๆ
หมายเลขเอกสาร

: Q3434-90184

พิมพครั้งแรก

:

กรกฎาคม

2003

พิมพในสิงคโปร หรือมาเลเซีย

Windows

®

, Windows NT

®

,

Windows ME

®

, Windows XP

®

และ

Windows 2000

®

เปนเครื่องหมาย

การคาจดทะเบียนของ

-Microsoft

Corporation

ในสหรัฐอเมริกา

Intel

®

และ

Pentium

®

เปนเครื่องหมาย

การคาจดทะเบียนของ

Intel Corporation

คําประกาศ

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยน

แปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวง

หนา และไมถือเปนขอผูกมัดใดๆ ของ

Hewlett-Packard Company

Hewlett-Packard

จะไมรับผิดชอบ

ตอความผิดพลาดที่อาจมีในเอกสาร

ฉบับนี้ และไมรับประกันใดๆ ไมวา

โดยระบุชัดหรือโดยนัยเกี่ยวกับคูมือ

ฉบับนี้ รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ

การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความ

เหมาะสมสําหรับการซื้อขายหรือ

การใชเพื่อวัตถุประสงคใดๆ โดย

เฉพาะ

Hewlett-Packard Company

จะไมรับ

ผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ไมวาเกิด

ขึ้นโดยเหตุบังเอิญหรือเปนผลที่เกี่ยว

เนื่องหรือเกิดจากการจัดทํา การดําเนิน

การ หรือการใชเอกสารฉบับนี้ รวมถึง

เนื้อหาที่กลาวถึงในเอกสารฉบับนี้

หมายเหต

:

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับจะอยูในสวน

ของขอมูลดานเทคนิคของคูมือเลมนี้

ปจจุบันนี้ในหลายแหงถือวาการทํา

สําเนาสิ่งตอไปนี้ถือเปนการละเมิด

กฎหมายหากมีขอสงสัยประการใด

โปรดปรึกษากับตัวแทนทางกฏหมาย

รายงานหรือเอกสารทางกฎหมาย

:

-

หนังสือเดินทาง

-

เอกสารเขาเมือง

-

เอกสารทางราชการ

-

ตรา

,

บัตร หรืออิสริยาภรณประจํา

ตําแหนง

ตราประทับของทางราชการ

:

-

ดวงตราไปรษณีย

-

คูปองอาหาร

เช็คหรือดราฟทที่ออกใหหนวยงาน

ของรัฐ

ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือธนาณัติ

ใบฝากเงิน

งานที่จดลิขสิทธิ์

ขอมูลดานความปลอดภัย

คําเตือน!

เพื่อปองกัน

อัคคีภัยหรืออันตรายจาก

ไฟดูด อยาใหผลิตภัณฑนี้

โดนฝนหรือความชื้น

โปรดปฏิบัติตามขอควรระวังอยาง

เครงครัดเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจาก

อัคคีภัยหรือไฟดูด

คําเตือน!

อันตรายจากไฟดูด

1

อานและทําความเขาใจคําแนะนํา

ทั้งหมดในโปสเตอรการติดตั้ง

2

ในการเชื่อมตอเครื่องเขากับแหลง

จายไฟ ใหเสียบสายไฟเขากับ

เตาเสียบที่มีสายดินเทานั้นหาก

ไมแนใจวาเตาเสียบที่ใชมีสายดิน

หรือไม โปรดปรึกษาชางไฟฟาที่มี

ความชํานาญ

3

ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนํา

ทั้งหมดที่ระบุไวบนผลิตภัณฑ

4

กอนทําความสะอาดตองถอด

สายไฟออกจากเตาเสียบทุกครั้ง

5

หามติดตั้งหรือใชผลิตภัณฑนี้

ใกลน้ําหรือขณะตัวเปยก

6

วางผลิตภัณฑใหตั้งอยางมั่นคง

บนพื้นที่เรียบเสมอกัน

7

วางผลิตภัณฑในที่ที่เหมาะสม เพื่อ

สายไฟจะไดไมระเกะระกะและ

ไมเกิดความเสียหาย

8

หากเครื่องทํางานผิดปกติ ใหดู

วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนแบบ

ออนไลน

9

ภายในเครื่องไมมีชิ้นสวนใดที่

ผูใชสามารถซอมแซมเองไดให

ขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่

บริการที่มีความเชี่ยวชาญเทานั้น

10

ใชผลิตภัณฑในบริเวณที่มีอากาศ

ถายเท

โลโก

Adobe

และ

Acrobat

เปนเครื่องหมายการคา

จดทะเบียนหรือเครื่อง

หมายการคาของ

Adobe

Systems Incorporated

ใน

สหรัฐอเมริกาและ

/

หรือ

ประเทศอื่นๆ

background image

v

สารบัญ

1

ภาพรวม

hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเครื่อง

hp officejet 5500 series . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ภาพรวมของแผงดานหนา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ภาพรวมของเมนู

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ใชซอฟตแวรตัวจัดการ

hp

เพื่อใชงานเพิ่มเติมดวยเครื่อง

hp officejet . . . . . . . . . 4

2

การวางตนฉบับและการใสกระดาษ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

การวางตนฉบับ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

การใสกระดาษ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

การใสซองจดหมาย

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ใสกระดาษภาพถายขนาด

4 x 6

นิ้ว

(10 x 15

ซม

.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

กระดาษที่แนะนํา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

การใสกระดาษประเภทอื่นๆ ในถาดปอนกระดาษ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

การกําหนดประเภทกระดาษ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

การกําหนดขนาดกระดาษ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

การหลีกเลี่ยงกระดาษติด

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3

การใชคุณสมบัติการทําสําเนา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

ภาพรวม

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

การทําสําเนาเอกสารสองหนาสีขาวดํา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

การทําสําเนาภาพถายขนาด

4 x 6

นิ้ว

(10 x 15

ซม

.)

แบบไมมีขอบ

. . . . . . . . 24

การทําสําเนาตนฉบับเดียวกันหลายชุด

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

การทําสําเนาภาพถายขนาด

4 x 6

นิ้ว

(10 x 15

ซม

.)

ลงเต็มหนากระดาษ

. . . . . 26

การทําสําเนาเอกสารขนาด

legal

ลงในกระดาษ

letter . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

การทําสําเนาตนฉบับสีออน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

การทําสําเนาเอกสารที่ผานการสงแฟกซมาแลวหลายครั้ง

. . . . . . . . . . . . . . . . 29

การปรับสวนที่มีสีออนของสําเนาใหคมชัดขึ้น

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

หยุดการทําสําเนา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4

การใชคุณสมบัติการสแกน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

การสแกนตนฉบับ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

หยุดการสแกน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5

การใชคุณสมบัติแฟกซ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

การสงแฟกซ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

การรับแฟกซ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

การตั้งหัวกระดาษแฟกซ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

การปอนขอความ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

การพิมพรายงาน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

การตั้งคาโทรดวน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

background image

สารบัญ

hp officejet 5500 series

vi

การควบคุมความละเอียดและความคมชัด

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

กําหนดตัวเลือกแฟกซ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

การพิมพแฟกซจากหนวยความจําซ้ํา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

การหยุดการสงแฟกซ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

6

การพิมพจากคอมพิวเตอร

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

การพิมพจากซอฟตแวรแอปพลิเคชัน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

การตั้งคาตัวเลือกการพิมพ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

การหยุดงานพิมพ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

7

การสั่งซื้อวัสดุ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

การสั่งซื้อวัสดุสําหรับพิมพ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

8

การดูแลรักษาเครื่อง

hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

ทําความสะอาดกระจก

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

การทําความสะอาดแผนรองฝาปด

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

การดูแลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

เรียกคืนคาดีฟอลตที่กําหนดโดยโรงงาน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

ตั้งความเร็วในการเลื่อนขอความ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

ตั้งเวลาหนวงขอความแจงเตือน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

เสียงระบบดูแลรักษาเครื่องอัตโนมัติ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

9 hp officejet 5500 series support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

การขอรับบริการและขอมูลอื่นๆ จากอินเทอรเน็ต

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

การบริการลูกคาของ

hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

การเตรียมเครื่อง

hp officejet

สําหรับการสง

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

ศูนยจัดจําหนาย

hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

10

ขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

ระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัด

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

บริการเกี่ยวกับการรับประกัน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

การอัพเกรดการรับประกัน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

การสงเครื่อง

hp officejet

เขารับบริการ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

คําชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลกแบบจํากัดของ

hewlett-packard . . . . . . . .80

11

ขอมูลดานเทคนิค

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

ลักษณะเฉพาะของกระดาษ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

ลักษณะเฉพาะของแฟกซ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

ลักษณะเฉพาะของการสแกน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับสภาพแวดลอม

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

โครงการควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

ประกาศขอบังคับ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

background image

สารบัญ

คูมืออางอิง

vii

12

การติดตั้งแฟกซ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

คําแนะนําในบทนี้เหมาะกับทานหรือไม

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

วิธีเลือกการติดตั้งแฟกซที่เหมาะสมกับสํานักงานของทาน

. . . . . . . . . . . . . . . 96

เลือกกรณีติดตั้งแฟกซของทานจากตารางนี้

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

กรณี

A:

สายแฟกซแยก

(

ไมรับสายสนทนา

) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

กรณี

B:

การแฟกซที่มีบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะในสายเดียวกัน

. . . . . . . . . . . . 99

กรณี

C:

ใชสายสนทนา

/

แฟกซรวมกัน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

กรณี

D:

ใชสายแฟกซรวมกับโมเด็ม

PC (

ไมรับสายสนทนา

). . . . . . . . . . . . . 102

กรณี

E:

ใชสายสนทนา

/

แฟกซรวมกับโมเด็ม

PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

กรณี

F:

ใชสายสนทนา

/

แฟกซรวมกับเครื่องตอบรับโทรศัพท

. . . . . . . . . . . 104

กรณี

G:

ใชสายสนทนา

/

แฟกซรวมกับโมเด็ม

PC

และเครื่องตอบรับโทรศัพท

. . 106

กรณี

H:

สายสนทนา

/

แฟกซรวมกับวอยซเมล

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

กรณี

I:

ใชสายสนทนา

/

แฟกซรวมกับโมเด็ม

PC

และวอยซเมล

. . . . . . . . . . . 108

การแฟกซจากสาย

DSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

13

การติดตั้ง

hp instant share

และการใชงาน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

การใช

hp instant share

ดวยขั้นตอนงายๆ หาขั้นตอน

(Windows). . . . . . . . 111

การสงภาพถายหรือรูปโดยใช

hp officejet (Macintosh). . . . . . . . . . . . . . . 113

เพราะเหตุใดจึงตองลงทะเบียนกับ

hp instant share (Windows)

?

. . . . . . . . 114

14

ขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

การแกไขปญหาเบื้องตนในการติดตั้ง

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

การแกไขปญหาเบื้องตนในการปฏิบัติงาน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

background image

สารบัญ

hp officejet 5500 series

viii

background image

ix

ขอมูลความชวยเหลือ

คูมืออางอิงประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการใชเครื่อง

HP Officejet

และคําแนะนําเพิ่มเติม

ในการแกปญหาเบื้องตนสําหรับการติดตั้ง อีกทั้งยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อวัสดุและ

อุปกรณตางๆ คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค การบริการ และขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน
ตารางดานลางแสดงแหลงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง

HP Officejet

วิธีใช

รายละเอียด

โปสเตอรการติดตั้ง

โปสเตอรการติดตั้งจะแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับการติดตั้งและการตั้งคาเครื่อง

HP Officejet

ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใชขั้นตอนที่ถูกตองสําหรับระบบปฏิบัติการของทาน

(Windows

หรือ

Macintosh)

HP Photo & Imaging
Help (

วิธีใชเกี่ยวกับรูป

และภาพถายของ

HP)

HP Photo & Imaging Help (

วิธีใชเกี่ยวกับรูปและภาพถายของ

HP)

ใหรายละเอียด

เกี่ยวกับการใชซอฟตแวรสําหรับ

HP Officejet

สําหรับผูใช

Windows

:

ไปที่

HP Director (

ตัวจัดการ

HP)

และคลิก

Help

(

วิธีใช

)

สําหรับผูใช

Macintosh

:

ไปที่

HP Director (

ตัวจัดการ

HP)

และคลิก

Help

(

วิธีใช

)

จากนั้นคลิก

hp photo and imaging help (

วิธีใชเกี่ยวกับรูปและภาพถายของ

HP)

วิธีแกปญหาเบื้องตน

หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการแกปญหาเบื้องตน

:

สําหรับผูใช

Windows

:

ใน

HP Director (

ตัวจัดการ

HP)

คลิก

Help

(

วิธีใช

)

เปด

Troubleshooting book (

คูมือการแกไขปญหาเบื้องตน

)

ใน

HP Photo & Imaging

Help

(

วิธีใชเกี่ยวกับรูปและภาพถายของ

HP)

จากนั้นลิงคไปที่การแกไขปญหาทั่วไปและ

วิธีการแกไขปญหาเฉพาะสําหรับ

HP Officejet

ของทาน ทานสามารถอานการแกไข

ปญหาเบื้องตนไดโดยการกดปุม

Help

(

วิธีใช

)

ที่ปรากฏอยูในขอความแสดงขอผิดพลาด

บางขอความและในบทการแกไขปญหาเบื้องตนของคูมืออางอิง

สําหรับผูใช

Macintosh

:

เปด

Apple Help Viewer (

ตัวเรียกดูวิธีใช

Apple)

คลิก

hp photo and imaging troubleshooting

(

การแกปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับรูปและ

ภาพถายของ

hp)

จากนั้น คลิก

hp officejet 5500 series

ขอมูลความชวยเหลือทาง

อินเทอรเน็ตและการ

บริการทางเทคนิค

หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูล

เพิ่มเติมไดจากเว็บไซตของ

HP

ที่

www.hp.com/support

เว็บไซตจะมีคําตอบสําหรับคําถามที่พบบอย

ไฟล

Readme

หลังจากติดตั้งซอฟตแวร ทานสามารถดูไฟล

Readme (

ถามี

)

ไดจากซีดีรอม

HP Officejet 5500 Series

หรือ โฟลเดอรโปรแกรม

HP Officejet 5500 Series

ไฟล

Readme

จะมีขอมูลลาสุดที่ไมมีอยูในคูมืออางอิงหรือขอมูลออนไลน

วิธีใชในกรอบโตตอบ

(Windows

เทานั้น

)

สําหรับ

Windows

:

ใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้เพื่อหาขอมูลของคุณสมบัติที่ตองการ

:

คลิกขวาที่คุณสมบัติ

เลือกคุณสมบัติและกด

F1

เลือก ? ซึ่งอยูมุมขวาบน จากนั้นจึงคลิกที่คุณสมบัติ

background image

hp officejet 5500 series

x

background image

1

1

ÀÒ¾ÃÇÁ

hp o

ffic

eje
t

ภาพรวม